POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ JEZIOROGARDA.PL
, ORAZ ACTIVE-SQUAD.PL1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Wojciech Dziadosz, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Włoch: Active Squad di Wojciech Dziadosz, z siedzibą przy: Piazzale Artisti Castiglionesi, 46043 Castiglione Delle Stiviere, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorstw w Mantui (Registro Imprese di Mantova), wpisanym do VIES pod numerem NIP: IT02666930207, Włochy., Partita IVA, NIP: IT02666930207 (zwany dalej: „Właściciel„).


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

W celu prawidłowego wypełnienia umów i współpracy z partnerami. Zbierania danych w formularzach, pozostawienie komentarzy, podpisy i adresy e-mail.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

f. Przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń i komentarzy. Przyjmowanie zapytań ofertowych. Przyjmowanie reklamacji.

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży, Newsletter.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

– imię i nazwisko;  
– adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko;  
– płeć;  
– adres dostawy;  
– numer telefonu;  
– adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– data urodzenia;  
– numer PESEL (w przypadku zapisów na wycieczki);  
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

  • Adres korespondencji (niezbędny do zawarcia umowy noclegów oraz wycieczek z biurem podróży.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru, zawarcia umowy oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VIII. PLIKI COOKIES


1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

  1. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Niezbędne pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

  1. Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych w naszej witrynie.
CookieDurationDescription
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsPlik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO, aby rejestrować zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.
cookielawinfo-checkbox-reklama1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category „Advertising”.
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
elementorneverThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
viewed_cookie_policy11 monthsPlik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
  1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
  2. Jak mogę kontrolować preferencje dotyczące plików cookie?

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Polityka prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody. Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu i usuwaniu plików cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

REGULAMIN serwisu Active Squad Wojciech Dziadosz

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezach sprzedawanych w serwisie www.active-squad.pl przez

Active Squad di Dziadosz Wojciech Jakub,
z siedzibą: Piazzale Artisti Castiglionesi 11, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia (Włochy), Partita IVA: 02666930207
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorstw w Mantui (Registro Imprese di Mantova),
wpisanym do VIES pod numerem NIP: IT02666930207, CF: DZDWCC83L19Z127E, REA: MN – 270641.

Attività prevalente: SERVIZI NEL SETTORE TURISTICO

Oferty na stronach należących do Active Squad

Wszystkie oferty na naszych stronach, w szczególności www.active-squad.pl, www.jeziorogarda.pl są udostępniane online przez prywatnych i komercyjnych oferentów (właścicieli) kwater wakacyjnych, organizatorów, biura podróży. Active Squad, eksportuje te dane na swoją i zewnętrzne strony internetowe, stale je aktualizuje i pośredniczy w  przekazywaniu ofert klientom (Najemcom, Organizatorom). Zawarte linki i odsyłacze Dzięki Waszym kliknięciom w oznaczone linki afiliacyjne z naszej strony otrzymujemy wynagrodzenie. Wspieracie nasze działania, a my wciąż pozostajemy do Waszej dyspozycji. Możemy tworzyć nowe treści i oferty. Dodatkowo każda rezerwacja złożona przez naszą stronę otrzymuje nasze wsparcie. Celem tej usługi pośrednictwa jest zawarcie umowy pomiędzy Najemcą, organizatorem, a Klientem. W Active Squad czujemy się tym zobowiązany i zrobi wszystko, aby jak najlepiej chronić interesy obu stron.

1. SŁOWNIK POJĘĆ

Organizator – właściwy podmiot wskazany na stronie, ofercie.
Impreza– zorganizowana przez Organizatora wycieczka o określonym terminie, miejscu wyjazdu oraz cenie. Oferowana w serwisie www.active-squad.pl, Active Squad Wojciech Dziadosz, pośredniczy w sprzedaży na profilu, a wymieniony Organizator
Uczestnik – osoba zarejestrowana na wyjazd, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na jednej ze stron www.active-squad.pl lub dołączonych tam linkach, kalendarzach afiliacyjnych (bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, osoba która została zarejestrowana przez swojego opiekuna prawnego), podając wszystkie wymagane przez Organizatora dane osobowe.
Pośrednik – Active Squad Wojciech Dziadosz prowadzący serwis sprzedażowy w Internecie www.active-squad.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w imprezach sprzedawanych na platformie www.active-squad.pl przez firmę Active Squad Wojciech Dziadosz (pośrednik). W imprezie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat z zastrzeżeniem punktów 2a i 2b. a. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w wyjeździe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. b. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą brać udział w wyjeździe bez opiekuna, ale z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W tym przypadku osobą rejestrująca Uczestnika jest jego opiekun prawny. Podpisaną zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania imprezy. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami w trakcie imprezy w godzinach określonych w harmonogramie wyjazdu. Organizator i pośrednik zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby impreza został zorganizowany zgodnie z założonym planem, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Organizatora.

3. REJESTRACJA

a. Rezerwacji należy dokonać poprzez stronę z opisem imprezy. Kalendarz lub formularz zgłoszeniowy zawarty przy każdej ofercie imprezy.
b. Po otrzymaniu rezerwacji Organizator lub pośrednik przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie udziału w imprezie. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin.
c. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klientów od jego przestrzegania.
d. Klient przesyłając, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji imprezy i potwierdza prawdziwość przesłanych w zgłoszeniu danych.
e. W przypadku, gdy Klient zgłasza udział w imprezie więcej, niż jednej osoby, zobowiązuje się on do informowania pozostałych osób o informacjach przesyłanych przez Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie przekaże pozostałym zgłaszanym przez siebie osobom informacji mającej wpływ na ich decyzję o uczestnictwie, lub w wyniku takiego działania pozostałe zgłoszone osoby nie będą prawidłowo przygotowane do imprezy, Klient zwolni Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania pozostałych zgłoszonych osób, samemu tą odpowiedzialność przyjmując.
f. Organizator lub pośrednik zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW na rzecz Uczestnika z zastrzeżeniem poniższych przypadków – W przypadku wyjazdów bezpłatnych Organizator lub pośrednik nie zawiera umowy ubezpieczenia. Ewentualne ubezpieczenie NNW leży po stronie Uczestnika. – W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych Uczestnik nie zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem turystycznym.
g. Jeśli harmonogram imprezy nie mówi inaczej, potrzebę wynajęcia sprzętu na czas imprezy Klient powinien zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Koszt wypożyczenia sprzętu zostanie ujęty w cenie Wyjazdu. Organizator skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego sprzętu.
h. W przypadku zgłoszenia na imprezę mniej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za imprezę zamiast zaliczki. Chyba, że harmonogram i opis na stronie imprezy mówi inaczej.
i. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
j. Zapisując się na imprezę, Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora lub pośrednika przed i w czasie wyjazdu w celach operacyjnych.

4. PŁATNOŚĆ

a. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty za wyjazd w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu rejestracji na wyjazd (nie później jednak niż na 1 dzień przed wyjazdem).
b. impreza jednodniowa – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Jeżeli Wyjazd jest w późniejszym terminie istnieje możliwość wpłaty zadatku w kwocie określonej na stronie konkretnej imprezy. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed imprezą lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
c. imprezy dwudniowe i dłuższe – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Jeżeli impreza jest w późniejszym terminie wymagana jest wpłata zadatku w kwocie wynikającej z zawartej umowy w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed wydarzeniem lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. Chyba, że regulamin wpłat i rozliczeń określa inny harmonogram określony w oficjalnym opisie imprezy podstronach domeny www.active-sqaud.pl
d. Brak wpłaty w wyznaczonych terminach powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
e. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji z tytułem jak w potwierdzeniu rezerwacji.
f. Jeśli regulamin i opis imprezy mówi inaczej, Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

5a. REZYGNACJA Z WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH
  1. Jeżeli rezerwacja nie stanowi inaczej – wyraźny opis w momencie rezerwacji. Masz prawo bez podawania powodów zrezygnować z zakupionej atrakcji na 5 dni przed datą jej rozpoczęcia. Przysługuje Ci wtedy zwrot wpłaconej kwoty.
  2. Jeśli do daty rozpoczęcia pozostało mniej niż 5 dni przysługuje Ci 50% zwrotu.
  3. W każdym przypadku zwrot pomniejszony jest o prowizje i opłaty bankowe (5% wartości).
  4. Jeśli do wycieczki pozostało mniej niż 1 dzień nie przysługuje Ci zwrot wpłaconej zaliczki. 
  5. W skrajnych przypadkach (nagła niesprzyjająca pogoda) atrakcja może zostać przesunięta na inny termin. Atrakcję należy potwierdzić bezpośrednio z organizatorem dzień wcześniej. Wszelkie kontakty do osób/firm odpowiedzialnych za atrakcję otrzymasz w osobnej wiadomości zaraz po rezerwacji. 

5b. REZYGNACJA Z WYJAZDU WIELODNIOWEGO

a. W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator lub pośrednik zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.
b. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator lub pośrednik zwraca kwotę wpłat pomniejszoną o poniesione udokumentowane koszty.
c. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w wycieczce dwudniowej i dłuższej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia następuje zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 25 euro na poczet kosztów obsługi rezerwacji.
d. Istnieje możliwości zwrotu wpłaty poprzez przeniesienia praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą. Należy o tym fakcie poinformować mailowo Organizatora w terminie pozwalającym na zmianę danych Uczestnika wyjazdu.
e. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy podany na stronie imprezy lub kontakt@active-squad.pl.

6. ANULOWANIE WYJAZDU

a. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku wymaganej ilości Uczestników (liczba podana na stronie danego Wyjazdu).
b. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o anulowaniu wyjazdu w terminie do 3 dni do daty wyjazdu.
c. W przypadku anulowania wyjazdu Uczestnikom zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty

7. WYJAZD

a. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wycieczki i/lub planu wyjazdu i/lub trasy przejazdu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym w sytuacji wynikających z warunków meteorologicznymi lub możliwości Uczestników.
b. Organizator lub pośrednik zobowiązuje się, że przekaże drogą e-mailową daty i godziny wyjazdu oraz powrotu, miejsc zbiórki, a także innych ważnych informacji dotyczących wyjazdu.
c. Uczestnik zobowiązany jest poinformować telefonicznie Organizatora o rezygnacji z wyjazdu lub o możliwym spóźnieniu na zbiórkę najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem. d. Organizator określa godzinę odjazdu transportu z ustalonego miejsca zbiórki.
e. W przypadku spóźnienia Uczestnika przekraczającego 15 minut Organizator zastrzega sobie prawo do odjazdu bez spóźnionego Uczestnika jeśli dalsze opóźnienie skutkowałoby niewykonaniem zakładanego planu wyjazdu.
f. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę do miejsca docelowego Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionego kosztu.
g. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę powrotną Uczestnik zobowiązany jest wrócić do domu na koszt własny.
h. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualny dokument tożsamości w czasie trwania wyjazdu.
i. W wyjeździe nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z wyłączeniem czasu wolnego określonego w planie wyjazdu.
j. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się na rowerze oraz do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
k. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów środków transportu, miejsc noclegu, a także każdego odwiedzanego podczas wyjazdu miejsca publicznego.
l. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń wyznaczonego przez Organizatora pilota.
m. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na rowerze sprawnym technicznie.
n. Grupę prowadzi pilot wyznaczony przez Organizatora, który dyktuje tempo poruszania się grupy oraz wskazuje drogę.
o. Każdy Uczestnik ma obowiązek poruszać się w zwartej kolumnie rowerów za wyznaczonym pilotem. Zabronione jest wyprzedzanie pilota.
p. Uczestnik ma prawo do odłączenia się od grupy i wybranie alternatywnej trasy tylko po uprzednim poinformowaniu pilota i ustaleniu miejsca i czasu ponownego przyłączenia się do grupy.
q. Odłączenie się od grupy jest możliwe tylko w przypadku gdy nie będzie miało wpływu na założony plan wyjazdu.
r. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyjazdu Uczestnika łamiącego zasady wyjazdu w sposób rażący.

8. TRANSPORT

a. Transport rowerów odbywa się na specjalnie przygotowanej przyczepie rowerowej, uchwytach lub wewnątrz busa.
b. Na przyczepie nie mogą być przewożone rowery nietypowe – poziome, tandem, fatbike (grube opony) oraz rowery o masie powyżej 20kg c. Uczestnik posiadający rower określony w pkt. 8b zobowiązany jest do transportu roweru we własnym zakresie.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego przygotowania roweru do transportu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działania i wyrządzone szkody, w szczególności uszkodzenia roweru własnego lub wypożyczonego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie Uczestnika do wyjazdu, w szczególności wynikające ze złego stanu technicznego roweru oraz niedostatecznego przygotowania fizycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione przedmioty Uczestnika z wyłączeniem czasu, gdy przedmioty te zostaną powierzone Organizatorowi. Prezentowane na stronie www.active-squad.pl oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podstawowych narzędzi i materiałów pozwalających na naprawę roweru w przypadku awarii. Organizator zapewnia pomoc w naprawie uszkodzonego roweru, o ile taka naprawa jest możliwa w oparciu o posiadane materiały i narzędzia. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Uczestnik zobowiązany jest powrócić na własną rękę do wyznaczonego miejsca zbiórki lub noclegu. Organizator zapewnia pomoc w dotarciu Uczestnika na miejsce zbiorki

Wyłącznie odpowiedzialności

Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Dane te nie stanowią jednak wyczerpującego opisu. Aktualność odpowiada w każdym przypadku czasowi wyszukiwania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Osoby zaangażowane w Active Squad nie mają wpływu na projekt i zawartość stron, do których prowadzą linki. W momencie umieszczania na naszej stronie linków do stron zewnętrznych, sprawdzono zawartość tych stron. Późniejsze zmiany na tych stronach (oraz na wszystkich podstronach lub stronach, do których prowadzą dalsze linki) po zamieszczeniu linku nie są dla nas możliwe do sprawdzenia. Z tego powodu dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści stron, do których prowadzą linki z lub do serwisów Active Squad.